3800

سوئیچ‌های Aruba 3800 :

قابل نصب روی مدل‌های :

Supported products:

J9573A ARUBA 3800 24G POE+ 2SFP+ SWITCH  (retired!)

J9574A ARUBA 3800 48G POE+ 4SFP+ SWITCH  (retired!)

J9575A ARUBA 3800 24G 2SFP+ SWITCH  (retired!)

J9576A ARUBA 3800 48G 4SFP+ SWITCH  (retired!)

J9584A ARUBA 3800 24SFP 2SFP+ SWITCH

J9585A HP 3800-24G-2XG SWITCH  (retired!)

J9586A HP 3800-48G-4XG SWITCH  (retired!)

J9587A HP 3800-24G-POE+-2XG SWITCH  (retired!)

J9588A HP 3800-48G-POE+-4XG SWITCH  (retired!)

Title
3810M, شبکه فروردین ۲۸, ۱۴۰۱
2540, شبکه فروردین ۲۷, ۱۴۰۱
شبکه, کتاب های مفید آذر ۲, ۱۳۹۸
شبکه, کتاب های مفید آذر ۲, ۱۳۹۸
NMS, PCM Plus, شبکه, مرکز دانلود شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
NMS, PCM Plus, شبکه, مرکز دانلود شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
NMS, PCM Plus, شبکه, مرکز دانلود شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
2530, 2540, 2920, 2930F, 2930M, 3810M, 5400R zl2, شبکه, مرکز دانلود تیر ۳۰, ۱۳۹۸
8212zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
3500YL, 5400 zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
5400 zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
5400 zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
5400 zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
5400 zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
5400 zl, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
1910, شبکه تیر ۴, ۱۳۹۸
3800, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
3810M, 5400R zl2, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
2930F, 2930M, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
2920, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
2540, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
1950, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
1950, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
1950, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
1950, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
2530, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
1920s, شبکه تیر ۳, ۱۳۹۸
8212zl, شبکه شهریور ۱۱, ۱۳۹۷
8212zl, شبکه شهریور ۱۱, ۱۳۹۷
1920s, شبکه شهریور ۵, ۱۳۹۷
1920s, شبکه شهریور ۵, ۱۳۹۷
1920s, شبکه شهریور ۵, ۱۳۹۷
1920s, شبکه شهریور ۵, ۱۳۹۷
1920s, شبکه شهریور ۵, ۱۳۹۷
2620, شبکه تیر ۲۸, ۱۳۹۷
8212, شبکه تیر ۲۸, ۱۳۹۷
1810 v2, شبکه تیر ۲۷, ۱۳۹۷
1810 v2, شبکه تیر ۲۷, ۱۳۹۷
2610, شبکه تیر ۲۶, ۱۳۹۷
3500YL, شبکه تیر ۲۶, ۱۳۹۷
2530, شبکه تیر ۲۶, ۱۳۹۷
2920, شبکه تیر ۲۵, ۱۳۹۷
3810M, شبکه تیر ۲۵, ۱۳۹۷
5400R zl2, شبکه تیر ۲۵, ۱۳۹۷
5400 zl, شبکه تیر ۲۵, ۱۳۹۷
1920s, شبکه تیر ۲۵, ۱۳۹۷
1905, شبکه بهمن ۲۱, ۱۳۹۶
1905, شبکه بهمن ۲۱, ۱۳۹۶
1810 v2, شبکه بهمن ۲۱, ۱۳۹۶
1810, شبکه بهمن ۲۱, ۱۳۹۶
1810, شبکه بهمن ۲۱, ۱۳۹۶
1810, شبکه بهمن ۲۱, ۱۳۹۶
1810 v2, شبکه بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
1810 v2, شبکه بهمن ۱۸, ۱۳۹۶
1920, شبکه بهمن ۲, ۱۳۹۶
1920, شبکه بهمن ۲, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2920, 2930, 3810M, 5400R zl2, شبکه دی ۱۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه دی ۱۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه دی ۱۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه دی ۱۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه دی ۱۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه دی ۱۷, ۱۳۹۶
NFV, شبکه دی ۱۰, ۱۳۹۶
NFV, شبکه دی ۱۰, ۱۳۹۶
NFV, شبکه دی ۱۰, ۱۳۹۶
NFV, شبکه دی ۱۰, ۱۳۹۶
NFV, شبکه دی ۱۰, ۱۳۹۶
NFV, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
2620, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
2620, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
1910, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
1910, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
1905, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
1905, شبکه دی ۳, ۱۳۹۶
2530, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
2920, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
1810 v2, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
IMC, NMS, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
SDN, شبکه دی ۲, ۱۳۹۶
9304M, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
6108, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
5304XL, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
3500YL, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
3500YL, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
3500YL, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
3500YL, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
2824/2848, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
2626/2650, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
2610, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
2510-24, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
1800-24G, شبکه آذر ۲۹, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
5400R zl2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
8212zl, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
1810 v2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
1810 v2, شبکه آذر ۲۸, ۱۳۹۶
2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
1905, 1910, 1920s, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
1905, 1910, 1920s, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 8212zl, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
1910, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3500YL, 3800, 3810M, 5400R zl2, 8212zl, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
1910, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
1910, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
1905, 1910, 1920s, 2530, 2540, 2620, 2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2920, 2930F, 2930M, 3800, 3810M, 5400R zl2, SDN, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
NFV, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
NFV, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
IMC, NMS, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
IMC, NMS, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
IMC, NMS, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
IMC, NMS, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
IMC, NMS, شبکه آذر ۲۷, ۱۳۹۶
2626/2650, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
2620, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
2610, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
2920, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
2530, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
1920, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
1910, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
1905, شبکه آذر ۱۸, ۱۳۹۶
   error: Content is protected !!

   شرکت انديشه نگار در سال ۱۳۷۰ توسط جمعی از متخصصين حوزه های الکترونيک، کامپيوتر و بازرگاني در تهران تأسيس و به شماره ۸۶۴۶۳ ثبت گرديد . حوزه فعالیت کنونی شرکت ارائه راه‌کار‌های مهندسی سیستم‌های پایداری و تبادل اطلاعات است. این شرکت با رويکرد ايجاد يک محيط پويا و تشکيل يک تيم مهندسی جهت انجام پروژه های زيربنايي حوزه IT و گسترش فناوری جديد شروع به فعاليت نموده و طي سابقه درخشان ۲۶ ساله خود پيشرفت هايی داشته است که نشانه های آن پياده سازی پروژه‌های راه‌حل گرا (solution oriented) در حوزه IT است .

   نشانی

   تهران -میرداماد – میدان مادر (محسنی)- پلاک ۵۰ – مجتمع اداری تجاری مریم – طبقه پنجم

   تلفن

   ۰۲۱-۲۲۲۵۶۶۵۵

   پست الکترونیک

   info@enegar.com

   سبد خرید